TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 3801D

Địa chỉ: Km 9 tránh Hà Tĩnh, xã Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239.3858603 Fax: 0239.3856501
Giám đốc: Võ Ngọc Sơn – 0903.452.009
P.Giám đốc: Trần Bình Tịnh – 0934.517.800
P.Giám đốc: Phạm Tuấn Anh – 0903.421.180